Privacy and Cookies

Privacy and Cookies

Privacyverklaring

Versie no 2 - datum 09/06/2021

Inleiding

BVBA Krediet Nationaal met als commerciële benaming Uitvaartmakelaar heeft oog voor de bescherming van uw privacy.

Wij verbinden er ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen en met bijzondere zorgvuldigheid en op volledig transparante wijze te verwerken met strenge inachtneming van de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u volledige informatie omtrent het onderwerp te verstrekken. Ze licht toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren in onze hoedanigheid van verzekeringsmakelaar. Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken op dat vlak.

U zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: gegevensbeschermingsautoriteit

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 wordt die vervangen door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een gebruikersnaam, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

Verwerking van gegevens: dit is elke verrichting m.b.t. persoonsgegevens. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, registreren, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorgeven, verspreiden of elke andere vorm van terbeschikkingstelling, vergelijken of met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van dergelijke gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt. Datalek: een inbreuk op de beveiliging die leidt tot onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde verspreiding of toegang tot persoonsgegevens.

1. Wat is de draagwijdte van deze Privacyverklaring?

A. Wat betekent ‘persoonsgegeven’, ‘verwerking’ en wie is de bevoorrechte contactpersoon ‘DPO’?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

Contactpersoon is: Bongers JJEM - Koning Albertlaan 46 B2 - 3680 Maaseik - tel 089-300077 - info@uitvaartmakelaar.be.

B. Voor wie is de Privacyverklaring bestemd?

Onze Privacyverklaring is bestemd voor alle natuurlijke personen, zowel verzekeringnemers (zelfs prospecten of kandidaat-verzekeringnemers) als verzekerden, begunstigden of derden (bijvoorbeeld: benadeelde partijen, getuigen, experts, ...). Deze Privacyverklaring is daarentegen niet bestemd voor rechtspersonen.

C. Op welke gegevens heeft deze Privacyverklaring betrekking?

a) Niet bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die u aanbelangen, dit wil zeggen de gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of het kentekennummer van uw auto die toelaten u op indirecte wijze te identificeren).

Tijdens onze contacten met u moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen naar gelang de betrokken verzekeringstypes:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …);
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …);
 • globaal financieel overzicht (bijvoorbeeld: uw onroerende goederen, …);
 • beroep (bijvoorbeeld: uitgeoefende functie, opleiding, …);
 • leefgewoonten;
 • gewoonten wat het gebruik van goederen en diensten betreft;
 • hobby's en interesses;
 • samenstelling van het gezin (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, aantal kinderen, …);
 • kenmerken van de woning;
 • beeld- en geluidsopnames.

Wij zouden ook gegevens kunnen gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen, zoals werkgevers die verzekeringen afsluiten voor hun werknemers. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor professionele dataleveranciers voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van uw adres) en de verrijking van de gegevens (bijvoorbeeld betreffende de samenstelling van uw gezin).

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens niet enkel betrekking op uzelf, maar ook op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld: uw kinderen, uw partner, de begunstigde van een levensverzekering, uw werknemers, …) of op een persoon die betrokken is bij een schadegeval (bijvoorbeeld: een getuige, het slachtoffer, …). Als u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

b) Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die een bijzondere bescherming genieten, vindt u terug in de ‘bijzondere categorieën’. Concreet gaat het om persoonsgegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, alsook om genetische gegevens, biometrische gegevens om een natuurlijke persoon op een unieke wijze te identificeren, gegevens over de gezondheid, seksualiteit of seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.

In de praktijk kan het zijn dat BVBA Krediet Nationaal uw gezondheidsgegevens moet verwerken ten behoeve van bijvoorbeeld: het correcte beheer van verzekeringscontracten betreffende uw gezondheid (levens- of hospitalisatieverzekering, gewaarborgd Inkomen, …), het beheer van uw medisch dossier en het beheer van een schadegeval met lichamelijke schade. BVBA Krediet Nationaal verwerkt deze gegevens met bijzondere zorgvuldigheid.

Deze gegevens worden enkel verwerkt met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en voor de doeleinden waarvoor u die toestemming zult hebben gegeven. Hiervoor wordt in de contractuele documenten of standaardformulieren een clausule ingelast waarin uitdrukkelijk uw toestemming wordt gevraagd. We kunnen deze gegevens eveneens verwerken wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven. De verwerking van zulke gegevens vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een gezondheidsbeoefenaar.

BVBA Krediet Nationaal gebruikt in geen enkel geval uw gegevens uit de bijzondere categorieën voor prospectiedoeleinden (zie paragraaf ‘Wat is prospectie?’).

In voorkomend geval zal (opnieuw) uw toestemming worden gevraagd om die gegevens te verwerken voor een ander doeleinde of buiten de verantwoordelijkheid van een gezondheidsbeoefenaar om.

2. Wanneer en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

BVBA Krediet Nationaal kan sommige van uw gegevens onder meer verzamelen: 

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
 • wanneer u onze diensten gebruikt;
 • wanneer u zich abonneert op onze newsletters, ingaat op onze uitnodigingen (conferenties, ...)
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
 • wanneer uw gegevens worden gepubliceerd of meegedeeld door:
 • gemachtigde derden (personen die u speciaal gemachtigd hebt, het Belgisch Staatsblad, professionele dataleveranciers
 • wanneer u door bewakingscamera’s in en rond onze gebouwen wordt gefilmd. Deze beelden worden enkel opgeslagen met het oog op het waarborgen van de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer zouden kunnen worden, te voorkomen (hun aanwezigheid wordt aangeduid met pictogrammen).
 • wanneer u gegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media), bijvoorbeeld:
 • wanneer u ons gegevens meedeelt tijdens het intekenen op de newsletter van BVBA Krediet Nationaal;
 • wanneer u online een offerte aanvraagt;
 • wanneer u onze website bezoekt

Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, hebt u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

3. Op welke basis en voor welke doeleinden kunnen uw gegevens verwerkt worden?

A. BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

Als algemene regel en bij wijze van voorbeeld gebruiken wij uw persoonsgegevens ofwel:

 • wanneer wij uw toestemming verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;
 • in het kader van de uitvoering van het contract of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen:

We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

 • analyse omtrent de opportuniteit van het sluiten van een krediet of verzekeringsovereenkomst en/of de voorwaarden die aan de sluiting van een krediet of verzekeringsovereenkomst gekoppeld dienen te worden;
 • sluiten, beheer en uitvoering van krediet of verzekeringscontracten, inclusief het beheer van de klantrelatie en het schadebeheer;
 • bewaren van uw voorkeuren: of en hoe BVBA Krediet Nationaal u mag contacteren om u informatie, publiciteit of voorstellen te bezorgen;
 • uitvoering van een dienst die u hebt gevraagd, bijvoorbeeld door zelf online uw gegevens aan ons mee te delen om in te tekenen op de newsletter of om een verzekeringsofferte te vragen. In dat geval verwerken we de door u meegedeelde gegevens om u de newsletter te bezorgen of de gevraagde krediet of verzekeringsofferte op te sturen.
 • om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals:
  • voorkoming van het witwassen van geld;
  • toepassing van de MiFID-wetgeving;
  • bestrijding van fiscale fraude; en
  • fiscale verplichtingen van BVBA Krediet Nationaal.
 • om redenen die ons gerechtvaardigde belang betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy.

Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen.

We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden: 

 • detectie en preventie van misbruiken en fraudes;
 • bescherming van de goederen van de onderneming;
 • beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en –systemen van BVBA Krediet Nationaal;
 • melding van alle misbruiken die de financiële toestand, de resultaten en/of de reputatie van BVBA Krediet Nationaal ernstige schade (kunnen) toebrengen;
 • controle van de regelmatigheid van de verrichtingen;
 • bewaking en controle;
 • vaststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • samenstelling van bewijzen;
 • totaalbeeld van de klanten (bijvoorbeeld het opmaken van statistieken over onze klanten om te weten wie onze klanten zijn en om hen beter te kennen);
 • opvolging van onze activiteiten en administratieve kennis van de verschillende personen die in relatie staan met ons, waardoor, indien nodig, dossiers, en andere partijen kunnen worden geïdentificeerd;
 • test, evaluatie, vereenvoudiging, optimalisering en/of automatisering van de interne processen van BVBA Krediet Nationaal om ze efficiënter te maken (bijvoorbeeld: optimalisering/automatisering van de interne processen voor de beoordeling en aanvaarding van een risico, automatisering van de procedure betreffende de verwerking van uw vragen en aanvragen, …);
 • test, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van de onlinesystemen om uw gebruikerservaring te verbeteren (bijvoorbeeld: oplossen van bugs op onze website, u contacteren om technische problemen op te lossen als we hebben vastgesteld dat u begonnen bent met het online invullen van uw gegevens om een bepaalde dienst te genieten, maar u dit proces niet hebt kunnen voltooien, …);
 • beheer en aanpassing van de toegestane producten;
 • prospectie (zie paragraaf ‘BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor prospectie’);
 • en ontwikkeling van nieuwe diensten door BVBA Krediet Nationaal waarvan we weten dat ze nog beter zullen beantwoorden aan uw behoeften en wensen.

B. BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor profilering

Het is mogelijk dat BVBA Krediet Nationaal uw persoonsgegevens moet verwerken voor profileringsdoeleinden en het nemen van beslissingen op basis van een profiel, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, modellen en profielen, en dit voor de doeleinden vermeld in de paragraaf ‘BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden’.

In de mate van het mogelijke gebruiken we enkel anonieme of gepseudonimiseerde gegevens voor profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze gegevens gebruikt worden om bepaalde persoonlijke aspecten m.b.t. het individu te evalueren, in het bijzonder om elementen te analyseren of te voorspellen met betrekking tot zijn/haar rendement op het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, lokalisatie of verplaatsingen.

Naargelang het doel (zoals vermeld in de paragraaf ‘ BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden’) van de profilering baseren we ons op: 

1. uw toestemming;
 
2. de noodzaak om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen te nemen op uw verzoek; 

3. een wettelijke, reglementaire of administratieve verplichting; of 
​​​​​​​
4. ons gerechtvaardigde belang. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigde belang en het respecteren van uw privacy. Naargelang het doel (zoals vermeld in de paragraaf ‘ BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden’) van de profilering baseren we ons op: 

We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens verwerken voor profilering in het kader van prospectie (zoals vermeld in de onderstaande paragraaf (Wat is prospectie?’) of in het kader van fraudedetectie en –preventie en van de automatisering van de interne processen.

Als BVBA Krediet Nationaal gebruikmaakt van uw persoonsgegevens voor de bovenvermelde doeleinden, garandeert BVBA Krediet Nationaal u dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die enkel gebaseerd is op profilering en rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben op u. Dit komt overeen met het beleid van BVBA Krediet Nationaal

BVBA Krediet Nationaal is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier.

BVBA Krediet Nationaal zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben. In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract;
 • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan is.

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

C. BVBA Krediet Nationaal verwerkt uw gegevens voor prospectie

a) Wat is prospectie?

BVBA Krediet Nationaal kan, op basis van zijn gerechtvaardigde belang, uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden.

Aangezien BVBA Krediet Nationaal, veel belang hecht aan het respecteren van uw privacy, werd er beslist om uw persoonsgegevens enkel te verwerken voor prospectiedoeleinden op voorwaarde dat deze prospectie werkelijk voor u van belang is. BVBA Krediet Nationaal gebruikt uw persoonsgegevens namelijk enkel om uw wensen en behoeften beter te kennen en om u enkel offertes en voorstellen te bezorgen die u werkelijk interesseren.

Concreet betekent dit dat we u bijvoorbeeld in de volgende gevallen kunnen contacteren: 

1. wanneer u een kredietovereenkomst, pensioenspaarproduct, een vrij aanvullende pensioen voor zelfstandigen of een ander gelijkaardig product hebt afgesloten, om u te informeren over de indexering van de bedragen die fiscaal aftrekbaar zijn en om zo uw onderschreven producten fiscaal te optimaliseren; 

2. wanneer u een beleggingsproduct hebt onderschreven, om u te informeren over andere beleggingsopportuniteiten met een beter rendement of over herbeleggingsopportuniteiten na de vereffening van de belegging; 

3. om u te adviseren o.a. wat betreft de bestaande opties wanneer u met pensioen gaat en bij deze gelegenheid, het leveren van een adviesdienst inzake financiële behoeften; 

4. om u te informeren over krediet- en verzekeringsproducten; 
​​​​​​​
​​​​​​​5. enzovoort. 

In het kader van deze prospectie kan BVBA Krediet Nationaal u contacteren via de gebruikelijke kanalen (bijvoorbeeld via telefoon of brief) of via elektronische kanalen zoals e-mail. Als wij u contacteren via e-mail, beperken we ons tot het verzenden van offertes voor gelijkaardige producten en diensten, namelijk verzekeringsproducten.

Wij gebruiken slechts een beperkt aantal persoonsgegevens voor prospectie. We gebruiken namelijk enkel de gegevens:

 • die u rechtstreeks of onrechtstreeks hebt meegedeeld tijdens uw contacten met BVBA Krediet Nationaal (bijvoorbeeld het feit dat u hebt laten weten dat u enkel via e-mail gecontacteerd wenst te worden voor prospectiedoeleinden of het feit dat u hebt laten weten dat u enkel gecontacteerd wenst te worden voor Niet-Leven-verzekeringsproducten);
 • die BVBA Krediet Nationaal heeft verkregen tijdens interacties tussen u en ons (bijvoorbeeld over uw betalingsgewoonten i.v.m. vervaldagberichten, uw sinistraliteit, …)

Deze gegevens kunnen desgevallend gecorrigeerd worden door een professionele dataleverancier om er zeker van te zijn dat we beschikken over correcte en recente gegevens. We kunnen deze gegevens ook delen met verzekeraars zodat deze u kunnen contacteren i.v.m. hun producten en diensten.

In het kader van prospectie maakt BVBA Krediet Nationaal in geen geval gebruik van uw persoonsgegevens uit de bijzondere categorieën (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot raciale en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen of een vakbondslidmaatschap, …) of gegevens over gerechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Om er zeker van te zijn dat u offertes ontvangt die u interesseren en het beste aangepast zijn aan uw wensen en behoeften, kan BVBA Krediet Nationaal ook gebruikmaken van de bovenvermelde persoonsgegevens voor profilering en het nemen van beslissingen op basis van het profiel gevormd in het kader van prospectie. Dit betekent dat:

 • wij algemene of specifieke klantprofielen bepalen om uw behoeften, gedragingen en/of kooppotentieel beter te kunnen inschatten, waaronder: 

1. de categorie van krediet- of verzekeringnemer waartoe u behoort; 

2. uw risicoprofiel voor beleggingsverzekeringen, die een samenvatting is van uw kennis en uw ervaring, financiële slagkracht en/of uw beleggingsdoelstellingen; 

3. de mate waarin bepaalde van uw eigenschappen als klant overeenstemmen met een model (bijvoorbeeld, uw keuze van producten vertoont een gedrag waaruit kan worden afgeleid dat bepaalde verzekeringsproducten of -diensten voor u nuttig zouden kunnen zijn); 

4. op een “scharniermoment”, zoals uw eerste tewerkstelling, een nieuwe job, het huwelijk, de aankoop van een auto of een huis, de uitbreiding van het gezin, het pensioen, ... waar bepaalde verzekeringsproducten of -diensten nuttig zouden kunnen zijn; 
​​​​​​​
​​​​​​​5. om uw verwachtingen die u stelt in BVBA Krediet Nationaal op het vlak van dienstverlening, zoals bijvoorbeeld uw wens om altijd het initiatief te nemen wat verzekeringen betreft, uw wens om regelmatig feedback te ontvangen over uw portefeuille, ... 

 • wij de signalen volgen die u hebt gegeven met betrekking tot de producten die via BVBA Krediet Nationaal worden voorgesteld, zoals bijvoorbeeld: 

1. de uitvoering van een simulatie; 

2. het gebruik van een applicatie; 

3. het verzoek om informatie (bijvoorbeeld een brochure over de krediet- of verzekeringsproducten); 

4. de toekomstige gebeurtenissen (bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe woning, een nieuwe auto of gezinsuitbreiding); 

 • wij het overzicht onderzoeken van de producten en diensten waarover u beschikt, om u eventueel een voorstel te doen met een reeks soortgelijke producten en diensten die misschien een globaal voordeel opleveren;
 • wij meten of u een product of dienst (sub)optimaal gebruikt, om u eventueel andere, producten of diensten te kunnen aanbieden die beter overeenstemmen met uw persoonlijke situatie.

In bepaalde specifieke gevallen moeten we uitdrukkelijk uw toestemming vragen om u offertes en voorstellen te bezorgen. Bijvoorbeeld als u online een verzekeringsofferte aanvraagt.

b) Hoe kunt u bezwaar maken tegen prospectie?

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden (inclusief de bijhorende profilering).

We bezorgen u offertes en voorstellen omdat we denken dat deze echt van belang zijn voor u. Als u echter wenst dat we u niet meer contacteren i.v.m. informatie, reclame of voorstellen, producten en diensten, en/of dat we uw gegevens gebruiken voor profilering in het kader van prospectie, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door:

 • Ons een schriftelijke mededeling per e-mail, fax of post te bezorgen, ons hiervan telefonisch op de hoogte te stellen, gebruik te maken van de uitschrijflink die bij elke reclame wordt meegezonden.

4. Hoe beschermen wij uw gegevens?

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen tegen vernietiging, verlies, vervalsing en ongeoorloofde toegang of verspreiding die in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.

Onze internetsite kan soms links bevatten naar sites van derden (sociale media,…. ) waarvan de gebruiksvoorwaarden noch tot het toepassingsgebied van deze Privacyverklaring, noch tot onze verantwoordelijkheid behoren. Wij raden u dan ook aan om hun privacyverklaring aandachtig te lezen, zodat u weet hoe zij uw privacy beschermen.

Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, bijvoorbeeld als u vindt dat de veiligheid van uw persoonsgegevens die u mogelijk bij ons hebt, in gevaar is gebracht, dan vragen we u om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen.   

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

A. Algemeen

Om uw privacy te beschermen worden de personen die toegang krijgen tot uw gegevens zorgvuldig geselecteerd op basis van hun taken.

Die gegevens zullen, in voorkomend geval, kunnen worden meegedeeld aan tussenkomende krediet- of verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, hun contactpunten in het buitenland, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat, een technisch adviseur, of een verwerker.

De verwerkers van BVBA Krediet Nationaal zijn gespecialiseerde partners in België of in het buitenland op wie we een beroep doen voor bepaalde diensten om u de beste dienstverlening te verschaffen in het kader van uw verzekeringscontract. Het kan gaan om:

 • advocaten en andere adviseurs;
 • IT-dienstverleners;
 • marketing- communicatiebureaus.

Deze verwerkers zijn contractueel met ons verbonden en moeten bijgevolg onze instructies volgen en de in onze Privacyverklaring opgenomen principes in acht nemen. BVBA Krediet Nationaal ziet er in het bijzonder op toe dat die verwerkers:

 • enkel over de gegevens kunnen beschikken die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; en
 • zich er ten aanzien van BVBA Krediet Nationaal toe verbinden die gegevens enerzijds op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en anderzijds alleen te gebruiken voor de uitvoering van hun taken.

Wij delen uw gegevens ook mee aan andere personen als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of als een gerechtvaardigd belang dat wettigt. In dat geval zien we erop toe dat:

deze personen enkel beschikken over de gegevens die we contractueel of wettelijk verplicht zijn mee te delen of die verschaft worden op basis van een gerechtvaardigd belang dat de gegevensoverdracht rechtvaardigt; en
deze personen er zich tegenover BVBA Krediet Nationaal toe verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken en om ze enkel te gebruiken voor het doeleinde waarvoor deze gegevens hen werden bezorgd.

6. Datalek

In het geval van een datalek kan het zijn dat we de inbreuk op de persoonsgegevens moeten melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit enerzijds, en aan de betrokken perso(o)n(en) anderzijds.

In de ernstigste gevallen moeten we de inbreuk zo snel mogelijk en uiterlijk 72 uur na het bekend raken ervan aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden.

In het bijzonder zijn wij verplicht om elke schending van persoonsgegevens te documenteren. We moeten dan aangeven wat de feiten zijn met betrekking tot de schending van de persoonsgegevens, de gevolgen ervan en de maatregelen die zijn genomen om eraan te verhelpen, zodat de gegevensbeschermingsautoriteit de naleving van de GDPR kan controleren.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

A. Recht op inzage

U hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken;
 • voor welke doeleinden wij ze verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt;
 • met welke categorieën van ontvangers wij uw gegevens delen;
 • hoelang ze bewaard worden;
 • informatie over uw rechten die u kunt uitoefenen (rectificatie, wissen, ...) of over de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • wat de aan de geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) van bepaalde van uw persoonsgegevens onderliggende logica is.

B. Recht op rectificatie

Indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al onze inspanningen, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te rectificeren.

C. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

In welbepaalde gevallen geeft de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen. Dat is onder meer het geval wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld;
 • de verwerking van uw gegevens uitsluitend op uw toestemming berust en u beslist om die in te trekken;
 • u bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking van uw gegevens en er aan onze kant geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe;
 • u uw toestemming hebt gegeven toen u minderjarig was en u ze nu wenst in te trekken, omdat u zich bewust geworden bent van de risico's die verbonden zijn aan de verwerking van uw gegevens.

Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht om uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:

 • de naleving van een wettelijke verplichting;
 • het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

In welbepaalde gevallen kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Dat is onder meer het geval wanneer: 

 • u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de periode die wij nodig hebben om die juistheid te controleren; en
 • uw gegevens niet meer nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken, maar u ze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

De beperking van de verwerking eindigt in de volgende omstandigheden:Dat is onder meer het geval wanneer: 

 • u hebt hiermee ingestemd;
 • de verwerking van uw gegevens is nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
 • de verwerking is nodig om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen;
 • de verwerking is nodig om redenen van algemeen belang.

E. Recht op overdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht dat de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt:

 • aan u worden overgedragen; of
 • door BVBA Krediet Nationaal rechtstreeks worden overgedragen aan een andere verwerkings- verantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is.

Dat is het geval wanneer: 

 • u hebt ingestemd met de verwerking van uw gegevens of de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en
 • wanneer het om een geautomatiseerde verwerking gaat.

F. Recht van bezwaar

a) Algemeen

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd of algemeen belang aan onze zijde, hebt u het recht om er op ieder ogenblik bezwaar tegen te maken om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

Er zal evenwel geen rekening worden gehouden met uw verzoek als ons gerechtvaardigde belang zwaarder weegt dan de uwe of als de verwerking van uw gegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

b) In het kader van prospectie

Zoals we hierboven al uitlegden (zie paragraaf ‘Hoe kunt u bezwaar maken tegen prospectie?’), hebt u altijd het recht om op ieder ogenblik en zonder kosten bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van prospectie, en BVBA Krediet Nationaal kan geen enkele uitzondering inroepen. Dit betreft ook het recht om bezwaar te maken tegen profilering voor zover die verband houdt met prospectie.

G. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

Het beleid van BVBA Krediet Nationaal zegt dat u niet het voorwerp zal uitmaken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtsgevolgen kan teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact kunnen hebben op u.

BVBA Krediet Nationaal is er immers van overtuigd dat de beste dienstverlening voor u bestaat in een individuele aanpak van elk dossier.

BVBA Krediet Nationaal zorgt dan ook altijd voor een aanzienlijke menselijke tussenkomst en/of garandeert dat de profilering geen rechtsgevolgen teweegbrengt die betrekking hebben op u of op u een aanzienlijke en gelijkaardige impact hebben. In de andere gevallen garanderen we dat een dergelijke beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract;
 • gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming; of
 • wettelijk toegestaan is.

In de eerste twee gevallen hebt u steeds het recht om de tussenkomst van een van onze medewerkers te vragen, uw standpunt mee te delen en de beslissing te betwisten. In de drie gevallen wordt u altijd geïnformeerd over het feit dat u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, alsook over de logica achter zo’n beslissing, over wat dit betekent en over de verwachte gevolgen.

H. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking door BVBA Krediet Nationaal op uw toestemming gebaseerd is, kunt u op ieder ogenblik bezwaar maken tegen (i) de verwerking van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden en (ii) de verwerking van persoonsgegevens over uw gezondheid.

In dat geval zou BVBA Krediet Nationaal zich in de onmogelijkheid kunnen bevinden om dat doeleinde te verwezenlijken en/of gevolg te geven aan uw verzoek om een tussenkomst. Die intrekking zal geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens uitgevoerd gedurende de periode voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

I. Tot wie kunt u zich richten?

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar onze functionaris voor gegevensbescherming, die de volgende contactgegevens heeft:

BVBA Krediet Nationaal NV
Zaakvoerder JJEM Bongers
Koning Albertlaan 46 B2
3680 Maaseik

Tel +32 89 300 077
E-mail:  Info@kredietpunt.be

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, die de volgende contactgegevens heeft:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

8. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

BVBA Krediet Nationaal maakt gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van het krediet- en verzekeringscontract, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

9. Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?

In een veranderende wereld waarin ook de technologie nooit stilstaat, kan deze Privacyverklaring wijzigingen ondergaan. Wij nodigen u uit om online de recentste versie van deze Privacyverklaring te raadplegen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

In de kijker

Contact ons

Hoe kunnen wij u helpen?​​​​​​​

Heeft u een specifieke vraag? Neem contact met ons op en we beantwoorden u zo snel mogelijk.